Aclariment de les següents situacions que poden afectar al desenvolupament normal de les classes sotmès a la situació sanitària excepcional provocada pel COVID-19.

Les classes online 2020/21:

Atenent a que el curs comença de manera presencial, es podrien donar els següents casos a tindre en compte i que obligarien a replantejar aquesta situació presencial, almenys a part de l’alumnat.

  • La realització de la classe online (instrument), sols estarà programada i es realitzarà per confinament de l’alumne/a. Si des de l’escola de música és pot realitzar la connexió amb garanties, l’alumne podrà realitzar la seva classe d’instrument mantenint l’horari assignat. Si aquesta situació no es produira perquè no es disposa dels mitjans per que siga possible la connexió, el professor/a i l’alumne/a caldria que valoraren la possibilitat de reprogramar l’horari fins que dure la situació de confinament de l’alumne/a i poder restablir la classe presencial en l’horari assignat.
  • La realització de la classe online (llenguatge musical), sols estarà programada i es realitzarà per confinament de l’alumne/a. Si des de l’escola de música és pot realitzar la connexió amb garanties, l’alumne podrà realitzar la seva classe de llenguatge en l’horari assignat i junt als seus mateixos companys. Si aquesta situació no es produira perquè no es disposa dels mitjans per que siga possible la connexió, el professor/a valorarà la possibilitat d’assignar les tasques treballades en cada sessió mitjançant la plataforma que estime més oportuna per a l’ocasió. Aquest nou plantejament estaria vigent fins que la situació de confinament de l’alumne/a finalitze amb l’alta pertinent i es reprenga la seva assistència a  la classe presencial en l’horari assignat.

Qualsevol alumne/a (si és menor amb autorització paterna), baix la seva responsabilitat podria demanar sota petició formal i per a tot el curs, el tipus d’ensenyament online  per a les classes d’instrument. Aquesta possibilitat ha d’estar autoritzada per la direcció del centre i acceptada pel professor/ra afectat/da. Si des de l’escola de música és pot realitzar la connexió amb garanties, l’alumne podrà realitzar la seva classe d’instrument mantenint l’horari assignat. Si aquesta situació no es produira perquè no es disposa dels mitjans per que siga possible la connexió, el professor/a i l’alumne/a caldria que valoraren la possibilitat de programar les sessions fora de l’assignació horària  del centre.

Recuperació de la classe

La recuperació d’una sessió de classe per la no assistència programada d’un professor/ra estarà subjecta a la següent actuació:

  • Es podrà realitzar telemàticament sempre que les dos parts afectades (professor/a – alumne/a) baix el consentiment dels pares si són menors, estiguen d’acord amb el procediment. Posar sempre en coneixement de la direcció del centre.
  • Es podrà realitzar de manera presencial sempre que les dos parts afectades (professor/a – alumne/a) baix el consentiment dels pares si són menors, estiguen d’acord amb el procediment i que la direcció del centre apart de tindre coneixement de la situació, autoritze el que es puga fer atenent a la disponibilitat d’aules.

Per estar en contacte amb els pares, mares i/o tutors/res

Des del centre es recomana que la comunicació amb els pares, mares i/o tutors/res es realitze  de manera telemàtica o telefònica. Si per circumstàncies concretes o excepcionals fos necesari realitzar una reunió de caràcter presencial, sempre caldria programar-la amb antelació i amb cita prèvia.

Direcció de l’EMMA