PLA DE CONTINGÈNCIA ESCOLA DE MÚSICA DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL DE MANUEL (EMMA) (SETEMBRE 2020). INICI CLASSES PRESENCIALS SETEMBRE. CURS 2020/21

Donada la situació actual de l’epidèmia, l’important i ja esmentat impacte en salut i equitat del tancament dels centres educatius, la necessitat des del punt de vista de salut pública de continuar amb algunes mesures de prevenció i control de COVID-19 i la necessitat de conviure amb la incertesa de com evolucionarà la pandèmia, és necessari el disseny d’una estratègia per al sistema educatiu a partir de setembre consensuada pels diferents agents implicats.

El començament del curs 2020-2021 s’ha de fer a partir d’una planificació profunda i rigorosa que permeta, a més d’establir les mesures necessàries per a previndre i controlar la pandèmia, complir els objectius educatius i de sociabilitat, que afavorisquen el desenvolupament òptim de la infància i l’adolescència, pal·liar la bretxa educativa generada, previndre el fracàs escolar, l’abandó educatiu primerenc i garantir l’equitat.

Per a oferir un entorn escolar segura l’alumnat i personal dels centres educatius, s’han d’establir una sèrie de mesures de prevenció i protecció i arbitrar mesures d’especial protecció per a aquells col·lectius més vulnerables al COVID-19, per tal que es puguen desenvolupar les activitats pròpies del sistema educatiu minimitzant al màxim el risc. Per a l’adopció d’aquestes mesures es tindran en compte, principalment, les característiques de la població infantil i s’adaptaran segons l’edat.

Així mateix, després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, l’acolliment de l’alumnat serà un aspecte clau que s’ha de cuidar, sobretot per als alumnes amb situacions demajor vulnerabilitat emocional i social, i es tractarà d’evitar que es donen situació d’estigmatització en relació a la COVID-19.

Les mesures que s’indiquen ací han de ser sostenibles i s’han de poder mantindre durant tot el temps que siga necessari per a la prevenció i control de COVID-19.

Objectius:

1. Crear entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia per COVID-19, a través de l’aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a les diferents etapes educatives.

2. Facilitar la gestió adequada dels casos amb SARS-CoV-2 a través de l’establiment de protocols d’actuació i coordinació factibles.

L’objecte d’aquest pla de contingència i continuïtat del treball consisteix en determinar les condicions per a la reincorporació al treball presencial del personal al servei de l’EMMA, així com identificar els riscos d’exposició al virus de la COVID-19 dels diferents llocs de treball i activitats que es desenvolupen a l’escola. Conté les mesures preventives i organitzatives per al seu control i les mesures de protecció recomanades, d’acord en tot moment amb la normativa vigent i les recomanacions emeses per l’autoritat sanitària. És, a més a més, una proposta general i variable segons les instruccions sanitàries el qual cal actualitzar-se amb mesures concretes a cada moment de la crisi.

Per a la redacció d’aquest pla s’han tingut en consideració les recomanacions de la Guia tècnica elaborada per la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana.

Principis bàsics de prevenció: el coneixement dels principis bàsics de prevenció i la posada en pràctica de mesures coherents en els centres educatius contribuirà al fet que la comunitat escolar (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, mares, pares i tutors legals) desenvolupen la seua activitat contribuint a frenar la transmissió del virus SARS-CoV-2.

Principis bàsics i mesures de funcionament:

A. Informació sobre el SARS-CoV-2 i la COVID-19

B. Limitació o control del contacte interpersonal. La limitació del contacte físic es mantindrà:

– possibilitant una distància interpersonal d’1,5 metres;

– mitjançant l’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, quan no es puga mantindre la distància recomanada;

– i/o conformant grups de convivència estable.

C. Mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria (esternudar i tossir en el plec del colze i utilització de mocadors de paper) són mesures bàsiques per a evitar la transmissió.

D. Neteja i ventilació. La neteja i desinfecció d’aules, espais comuns i instal·lacions, i la ventilació freqüent dels espais de convivència seran objecte d’especial atenció.

E. Gestió de casos. La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d’una situació de sospita o aparició d’un cas.

Important!!!! NO PODEN ACCEDIR AL CENTRE

NO PODEN ACCEDIR AL CENTRE l’alumnat o professorat que es trobe en alguna de les circumstàncies següents:

⁃ En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.
⁃ Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.
⁃ En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
⁃ En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.

No s’ha d’acudir a l’EMMA fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc per a la persona i la resta de persones de la comunitat educativa. Incomplir aquest protocol pot implicar sancions penals.

CENTRE DE TREBALL

Escola de Música de l’Agrupació Musical de Manuel (EMMA)

C/caixa d’Estalvis,1  – 46660 Manuel

Província: València

EDIFICI

Casa de la Cultura (Seu de l’EMMA)

Planta Baixa: saló Entrada (rebedor) a l’edifici compartint accés amb la Guarderia Infantil. Accés  a planta 1 i 2.

Primera planta: Espai de sala d’espera, saló assajos, oficina (amb accés a l’ascensor) , dos habitacions habilitats com a magatzem,  dos lavabos que comparteixen accés.

Segona planta: Espai d’espera, 5 aules i dos lavabos. (+ 1 aula) que fa ús l’Agrupacio Coral.

RESPONSABLES APLICACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

President de l’Agrupació Musical de Manuel: César R. Carbonell Pedrós

Directora de l’EMMA: Eva García Mompó

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ

El Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a la covid-19

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf , assenyala en el paràgraf segon del primer apartat que “correspon a les empreses avaluar el risc d’exposició en què es poden trobar les persones treballadores en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzen i seguir les recomanacions que sobre el particular emeta el servei de prevenció, seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries”.

Les mesures preventives i protectores a adoptar en la Casa de la Cultura (Seu de l’EMMA) per a protegir el seu personal treballador segueixen totes les instruccions i recomanacions previstes per l’autoritat sanitària en tot moment i són addicionals i complementaris a la resta de mesures preventives implantades ja en el centre de treball amb motiu del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per a la reincorporació al treball presencial del personal docent i no docent de l’EMMA, s’han identificat els següents escenaris d’exposició, en els quals s’han planificat les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar en tot el possible la potencial exposició a la covid-19, tal com han establit les autoritats sanitàries.

Les persones treballadores poden ser situades en qualsevol dels 3 escenaris, no de manera permanent i general, sinó sempre en funció de la naturalesa de les activitats i avaluació del risc d’exposició.

MESURES GENERALS

 • Hauran de mantenir les mesures d’higiene i el distanciament físic d’1,5-2 metres, així com l’entrada i eixida de l’escola de manera diferenciada per cada grup d’alumnes.
 • En la mesura del possible, s’evitaran els desplaçaments innecessaris per l’interior del centre.
 • Els lavabos estan a disposició del professorat. S’evitarà el seu ús per part de l’alumnat, sols en cas d’emergència. En cas d’utilitzar-los, es desinfectarà amb la solució desinfectant, per part de l’usuari. S’incrementaran les tasques de neteja i desinfecció en els lavabos i es comprovarà i garantirà la disponibilitat de paper d’un sol ús, sabó de mans i gel hidroalcohòlic.
 • Es requerirà rentat de mans de manera reiterada amb gel hidroalcohòlic (a l’entrada del centre i a l’entrada i eixida de cada classe) així com la neteja dels instruments i equipament utilitzats per la pràctica habitual de la classe.
 • Cada classe disposarà d’un esprai hidroalcohòlic per a la desinfecció de les taules i cadires; el professor/a abans i després de cada classe ruixarà amb solució desinfectant tot el material utilitzat per l’alumne/a.
 • Entre classes es ventilarà 5 minuts cada estància.
 • L’ús de mascaretes a l’interior de l’escola es obligat a partir de 6 anys, a excepció de les classes d’instrument de vent, on es llevarà per a tocar i es posarà quan professor/a i alumne/a estiguen parlant. A més a més, les classes d’instrument disposaran de pantalles entre el professor/a i l’alumne/a.
 • Col·locació de cartells informatius de no permesa l’entrada a aquelles persones que presenten símptomes compatibles amb SARS-CoV-2.
 • Col·locació de cartells informatius en tot el centre de treball, especialment en les zones d’accés/eixida i zones comunes sobre higiene de mans, etiqueta respiratòria i distància de seguretat.
 • Es donaran les degudes instruccions perquè tot el personal que accedixca a l’edifici de la Casa de la Cultura (Seu de l’EMMA), (personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, etc.) duga protecció respiratòria.
 • Es donaran les degudes instruccions perquè tot el personal que accedisca (persona treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, etc.) realitze una higiene de mans correcta (on realitzar-la, amb quina periodicitat, com…)
 • Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes d’accés al centre i les interiors estiguen obertes a fi d’evitar tindre contacte amb superfícies.
 • En els corredors i les escales se senyalitzaran en el sòl el sentit de circulació i s’identificarà amb la senyalització la prioritat de pas que sempre serà la del sentit de l’eixida.

RESPONSABILITAT

Apel·lem a la pròpia responsabilitat com a primera norma en la decisió de no acudir a les classes en el cas de tenir algun símptoma que puga estar relacionat amb el Covid19.

HORARIS I AFORAMENT

Reducció i organització d’horaris per controlar l’aforament de l’edifici per plantes i per aules.

Cal ser molt puntual i només podrà haver un sol alumne en espera, el qual haurà de romandre davant la seua classe. En el cas de classe col·lectiva queda explicat en l’apartat de mobilitat per l’edifici.

MOBILITAT PER L’EDIFICI

Ús obligatori de mascareta.

Desinfectat de mans obligatori a l’entrar a l’edifici a més de tornar a realitzar-ho abans i després de la classe.

https://www.who.int/es/home

A l’entrada de l’edifici només podran romandre les persones que estiguen per a recollir els seus fills, nets…

Creació de dues vies de moviment dins de l’edifici, amb control de les distàncies dels nostres alumnes en escales, passadissos i aules.

L’entrada a classe serà directa a l’aula i la sortida de classe serà directa al carrer.

En el cas d’alguna classe col·lectiva hauran d’entrar de forma ordenada i amb la distància aconsellada de prop de 2 metres, amb mascareta, deixant prou espai a les zones d’escales si coincideixen amb un altre o altres alumnes i deixant sortir a aquells que hagen acabat la seva classe.

S’ha d’evitar encaixades de mà, petons, abraçades i accions que propicien el contacte físic entre persones.

Evitar tocar objectes i utensilis de zones comunes com baranes, taules, cadires, etc.

No es podran dipositar abrics, roba, objectes personals, etc … en cap espai comú. Per a això, cada alumne / a portarà sempre una motxilla o bossa per guardar els seus objectes personals durant el desenvolupament de les classes.

La zona comú per planta caldrà estar sempre lliure i no utilitzar-la com a sala d’espera. En definitiva, queda prohibit utilitzar les zones amples i comuns de l’edifici com a sala d’espera. Aleshores recollirem els nostres fills baix a la porta principal.

INSTRUCCIONS GENERALS PER A L’AULA

El personal docent col·laborarà en l’organització i vigilància de la rentada de mans de l’alumnat a l’entrada del centre, o bé a l’accés a la classe i a l’inici i finalització de cada sessió de treball perquè es realitze amb les mesures de seguretat oportunes.

Distanciament físic entre alumne i professor de prop de 2 metres usant tots dos la mascareta en el cas de l’acostament ocasionat per les característiques de l’explicació. En les classes col·lectives (llenguatge musical) sempre es mantindrà posada la mascareta.

Ús obligatori de mascareta excepte en els casos en què no siga possible per les característiques de l’instrument.

S’utilitzaran mampares de separació entre professors i alumnes sempre que siga possible.

En el cas dels instruments de vent l’alumne i el professor sempre tocaran en una posició en la qual no es produeixca una exposició directa cap als mateixos.

Per als instruments comuns com els pianos o percussió es desinfectaran entre una classe i una altra així com aquells elements de mobiliari usat.

En la mesura del possible, s’evitaran els desplaçaments innecessaris per l’interior de l’aula.

Cada alumne/a farà ús sols del seu material, aleshores queda totalment prohibit compartir-lo, be siga per a les classes col·lectives com per a les d’instrument.

No es podran utilitzar les aules com a aules d’estudi, llevat que estiguen supervisades pel professor o tutor de l’alumne, el qual haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació.

Es deixarà un temps mínim d’entre 5 i  10 minuts entre una classe i una altra per a la seva neteja i ventilació.

ÚS DEL LAVABO

S’evitarà l’ús dels lavabos. En el cas d’utilitzar-se s’haurà de comunicar  al professor/ra per a la seva neteja i desinfecció immediata.

ABSÈNCIA A LES CLASSES

Per assistir a l’escola els alumnes han de complir els següents requisits:

· Absència de simptomatologia compatible amb la COVD-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

· NO ser o haver estat positius per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.

· NO haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia.

compatible en els 14 dies anteriors.

En cas que l’alumnat presente una malaltia crònica d’elevada complexitat que puga augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta amb la família i el seu equip mèdic de referència , la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:

· Malalties respiratòries greus que requerixquen de medicació o dispositius de suport ventilador.

· Malalties cardíaques greus.

· Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells alumnes que requerixquen tractaments immunosupressors).

· Diabetis mal controlada.

· Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores han d’informar a l’escola de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne/a i mantindre un contacte estret amb l’escola davant qualsevol incidència.  Les famílies vigilaran l’estat de salut dels seus fills, prenent-los la temperatura abans d’eixir de casa par anar a l’escola. En el cas que tingueren febre o presenten alguns dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Les mesures que es recullen en aquest document han de ser complertes rigorosament per tots els alumnes, professors, personal de l’escola i usuaris de l’edifici. Aquestes mesures són susceptibles de modificar-se en funció de la pròpia evolució de la crisi sanitària i/o en funció de les diferents directrius / normes marcades pel Ministeri de Sanitat o autoritats sanitàries competents.

Aquest protocol haurà d’aplicar-se excepcionalment durant la fase d’inici del nou curs 2020/21, i actualitzar-se / retirar-se en funció de l’evolució de la situació i de les directrius de les esmentades autoritats.

ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DE LA TRANSMISSIÓ I EL CONTAGI DEL SARS-CoV-2 PER A CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS EN EL CURS 2020-2021

Informació actualitzada de la FSMCV sobre el COVID-19

Manuel, 03 de setembre de 2020

——————————————————————————————————————-

És imprescindible la responsabilitat de cada individu a l’igual que és el nostre deure com a educadors que som, ensenyar als nostres alumnes a conviure amb aquesta nova realitat, intentant per tots els mitjans que aquells que estudien o són dins d’aquesta Escola siguen exemple de comportament i disciplina cap a la nostra societat.