En el cas de realitzar la prova d’accés al conservatori o l’obtenció directa del certificat elemental

Observacions

Els aspirants amb edads menors de les fixades amb caràcter ordinari, podran sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, autorització per a concòrrer a les proves d’ingrés i accés a les ensenyances professionals de música. A les sol·licituds d’autorització s’haurà d’acompanyar de la següent documentació:

a) Un escrit de motivació de la sol·licitud per a poder realizar la prova d’ingrés o d’accés a les ensenyances elementals o professionals de Música.

b) Un certificat dels estudis previs de Música de l’alumne o alumna que desitge realizar la prova, firmat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música en conservatoris, centres privats autoritzats, escoles de Música o centres docents d’educació primària ( en este cas el docent haurà d’acreditar, per mitjà de la titulació corresponent, els estudis de Música que tinga superats.

c) Fotocòpia compulsada del llibre de Família actualitzat.

Les sol·licituds serán remeses de l’1 de febrer al 30 d’abril, de l’any natural de realització de les proves d’accés i es resoldran en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud.

Els aspirants amb edads majors de les fixades amb caràcter ordinari, podran sol·licitar a la direcció del centre, autorització per a presentar-se a les respectives proves d’ingrés i accés a les ensenyances professionals de música. El Consell Escolar del centre valorarà positivament el grau d’aproximació de les edads a les fixades amb caràcter ordinari i resoldrà l’excepcionalitat que poguera concòrrer en els aspirants, amb vista a la valoració de la formació prèvia i de la pràctica musical.


INFORMACIÓ RELACIONADA

Article 10.  Accés a la Banda de l’Agrupació Musical de Manuel.