AVALUACIONS

ESCOLA DE MÚSICA AGRUPACIÓ MUSICAL MANUEL  / EMMA

  • L’avaluació de l’assignatura a l’Escola de Música és contínua, basada en tres moments acumulatius corresponents als tres trimestres del curs. Durant el curs es plantejaran exàmens a realitzar en cadascuna de les avaluacions (1ª AVALUACIÓ que serà intermèdia, 2ª AVALUACIÓ la qual també serà intermèdia i la 3ª AVALUACIÓ o Final).
  • En cada avaluació es realitzarà almenys una prova escrita i, altres de caràcter pràctic o de tipus oral. Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts en cada prova realitzada per a poder superar l’avaluació.
  • Cada professor/a té llibertat de càtedra per poder realitzar quantes proves de continguts considere oportú durant el trimestre.
  • L’adequació de continguts per a cada prova/examen, serà lliure i ho decidirà cada professor/a.
  • La realització de diferents proves d’uns mateixos continguts en la mateixa avaluació no es considerà recuperació.
  • Els exàmens es realitzaran durant la setmana d’avaluacions, programada en cadascun dels trimestres.
  • La convocatòria única i vàlida per a la promoció al següent curs, serà la de JUNY.
  • NO es convocarà setembre de manera extraordinària per a alumnes que NO han aprovat en juny.
  • Es convocarà SETEMBRE de manera extraordinària, amb motiu d’una promoció interna i sempre sota la proposta d’un professor/a, amb l’aprovació de la part del professorat implicat junt a l’equip directiu.

 

 

logo emma - copia

EMMA – Escola de Música

Extracte RRI