Les mesures que es recullen en aquest document han de ser complertes rigorosament per tots els alumnes, professors, personal de l’escola i usuaris de l’edifici. Aquestes mesures són susceptibles de modificar-se en funció de la pròpia evolució de la crisi sanitària i/o en funció de les diferents directrius / normes marcades pel Ministeri de Sanitat o autoritats sanitàries competents.

Aquest protocol haurà d’aplicar-se excepcionalment durant la fase d’inici del nou curs 2020/21, i actualitzar-se / retirar-se en funció de l’evolució de la situació i de les directrius de les esmentades autoritats.

RESPONSABILITAT

Apel·lem a la pròpia responsabilitat com a primera norma en la decisió de no acudir a les classes en el cas de tenir algun símptoma que puga estar relacionat amb el Covid19.

HORARIS I AFORAMENT

Reducció i organització d’horaris per controlar l’aforament de l’edifici per plantes i per aules.

Cal ser molt puntual i només podrà haver un sol alumne en espera, el qual haurà de romandre davant la seua classe. En el cas de classe col·lectiva queda explicat en l’apartat de mobilitat per l’edifici.

MOBILITAT PER L’EDIFICI

Ús obligatori de mascareta.

Desinfectat de mans obligatori a l’entrar a l’edifici a més de tornar a realitzar-ho abans i després de la classe. L’alumne haurà de portar el seu propi gel encara que en el cas de no portar-ne disposarem en totes les aules, a l’entrada de l’edifici i en les zones comunes de la mateixa.

A l’entrada de l’edifici només podran romandre les persones que acudeixquen a recollir els seus fills, nets…

Creació de dues vies de moviment dins de l’edifici, amb control de les distàncies dels nostres alumnes en escales, passadissos i aules.

L’entrada a classe serà directa a l’aula i la sortida de classe serà directa al carrer.

En el cas d’alguna classe col·lectiva hauran d’entrar de forma ordenada i amb la distància aconsellada de prop de 2 metres, amb mascareta, deixant prou espai a les zones d’escales si coincideixen amb un altre o altres alumnes i deixant sortir a aquells que hagen acabat la seva classe.

S’ha d’evitar encaixades de mà, petons, abraçades i accions que propicien el contacte físic entre persones.

Evitar tocar objectes i utensilis de zones comunes com baranes, taules, cadires, etc.

No es podran dipositar abrics, roba, objectes personals, etc … en cap espai comú. Per a això, cada alumne / a portarà sempre una motxilla o bossa per guardar els seus objectes personals durant el desenvolupament de les classes.

La zona comú per planta caldrà estar sempre lliure i no utilitzar-la com a sala d’espera. En definitiva, queda prohibit utilitzar les zones amples i comuns de l’edifici com a sala d’espera. Aleshores recollirem els nostres fills baix a la porta principal.

UTILITZACIÓ DE LES AULES

No es podran utilitzar les aules com a aules d’estudi, llevat que estiguen supervisades pel professor o tutor de l’alumne, el qual haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació.

Es deixarà un temps mínim d’entre 5 i  10 minuts entre una classe i una altra per a la seva neteja i ventilació.

EN L’AULA

Ús obligatori de mascareta excepte en els casos en què no siga possible per les característiques de l’instrument.

Distanciament físic entre alumne i professor de prop de 2 metres usant tots dos la mascareta en el cas de l’acostament ocasionat per les característiques de l’explicació. En les classes col·lectives (llenguatge musical) sempre es mantindrà posada la mascareta.

S’utilitzaran mampares de separació entre professors i alumnes sempre que siga possible.

En el cas dels instruments de vent l’alumne i el professor sempre tocaran en una posició en la qual no es produeixca una exposició directa cap als mateixos.

Per als instruments comuns com els pianos o percussió es desinfectaran entre una classe i una altra així com aquells elements de mobiliari usat.

ÚS DEL LAVABO

S’evitarà l’ús dels lavabos. En el cas d’utilitzar-se s’haurà de comunicar  al professor/ra per a la seva neteja i desinfecció immediata.

És imprescindible la responsabilitat de cada individu a l’igual que és el nostre deure com a educadors que som, ensenyar als nostres alumnes a conviure amb aquesta nova realitat, intentant per tots els mitjans que aquells que estudien o són dins d’aquesta Escola siguen exemple de comportament i disciplina cap a la nostra societat.